Tire Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Tire Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 09/02/2018

ACİL SERVİS

  Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi 24 saat hizmet vermektedir.

  Acil Servis girişinde önce hastalık durumuna göre öncelik belirleme işlemi (triyaj )yapılır. Acil hastaların diğer hastalara göre önceliği vardır.

Triyaj görevlisi hastanın ateş,nabız,tansiyon gibi yaşamsal bulgularını değerlendirerek hangi hastanın önce muayene olması gerektiğine karar verir.

Pansuman ve enjeksiyon için başvuran hastalar geldiği sıraya ve öncelikli hasta genelgesine göre pansuman-enjeksiyon birimine alınır.

  Nöbet tutan  bütün çalışanların listesi ve nöbetçi eczanenin adı  Acil Servis bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır.

Acil Serviste Verilen Hizmetler Ve Kapasitesi

 

Muayene Masa Sayısı

 

7

 

Bay Müşahede Yatak Sayısı

 

7

 

Bayan Müşahede Yatak Sayısı

 

7

 

Resüsitasyon (Canlandırma) Odası Sedye Sayısı

 

2

HASTA BİLGİLENDİRME

-Muayene için hasta yanında sadece 1 kişi içeri alınır.

-Acil Serviste müşahedede gözlemlenen hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın yanında bir refakatçi bulunur.

-Acil Servis müşahedeye alınan hastaların listesi bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır.

Acil Hizmetler bölümümüze başvuru yapan hastalarımızın sınıflandırılması Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde yapılmaktadır. Bu sınıflandırmada üçlü tiraj sistemi uygulanmaktadır. Sarı, yeşil ve kırımızı olarak adlandırılmakta olan bu tiraj sisteminde hayati öneme sahip hastalıklar kırımızı kod ile belirtilen hastalardır. Kırımızı kodlu hastaların ise hiç vakit kaybedilmeksizin içeri alınarak ilk müdahale ve tetkik işlemlerine başlanılmaktadır. Hastaların var olan ve gelişecek olan durumlarına göre T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından renk kodlamaları yapılmıştır.

Yeşil Renk ile Kodlanan Hastalıklar;

Hastane acil birimine ayakta başvuran ve genel itibari ile sağlık durumu sabit, durağan olan ve yine tedavisi ayakta yapılabilecek olan hastalar ile daha basit sağlık sorunları bulunan hastaları,

Sarı Renk ile Kodlanan Hastalıklar;

1. Kategori: Hayatı tehdit etme ihtimali olan, uzuv kaybı riski taşımakta olan ve morbidite oranı olan hastaları,

2. Kategori: Uzun zamandır belirtileri devam eden ve bu durumu önem arz eden hastaları,

Kırmızı Renk ile Kodlanan Hastalıklar;

1.Kategori: Hayati olan ve hızla agresif yaklaşım sergileyen aynı zamanda da acil olarak anında ya da kısa süre içerisinde ivedilikle tedavi edilmesi gereken durumlar olup böyle bir duruma sahip hasta vakit kaybedilmeksizin kırmızı alana dahil edilir.

2.Kategori: Hayatı tehdit eden durumu belirgin ve en fazla 10 dakika içerisinde müdahale edilmesi gereken hastaları ifade etmektedir. Bu alana giren hastalar ivedilikle acil birim kırmızı alanına dahil edilerek müdahale edilir ve tedavi sürecine geçilir.

Acil Hizmetler, hastanemizde diğer birimlerimiz ile koordineli olarak hizmet vermekte ve faaliyet göstermektedir. Acil Hizmetler birimimize başvuran hastalarımızın olabildiğince en kısa süre içerisinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından sağlıklarına kavuşturarak taburcu olması adına kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz.

Hastanemizde Kullanılan Renkli Kodlar

Hastanemizde acil durum ve afet yönetimi ekibi ve planı oluşturulmuştur. Hastane birimlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca bu konuda çalışanlara ve ekibe eğitimler verilmiştir.

İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık hizmeti sunulan alanlarda da çeşitli riskler mevcuttur. Bu risklerin önceden tespit edilmesi, gerçekleşmesi durumunda neler yapılması ve risk yönetiminin nasıl sağlanması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmuş ve bunlara yönelik bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir. Tüm dünyada bu amaçla en yaygın kullanıma sahip olan araçlardan birisi de renkli kodlardır. Renkli kodlar, belirlenmiş olan acil duruma göre;

• Hastane çalışanlarını haberdar etmekte

• Risk durumunda iletişime olanak tanımakta 

• Kısa ve net mesaj vermekte

• Doğru müdahale için zaman kazandırmakta

• Panik oluşmasına engel olmakta

• Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta

• Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.

Renkli kodların çalışanlar tarafından kabul görmesi ve uygulanmasını sağlamak için belirlenen renk kodlarıyla ilgili eğitimler verilmeli, sağlık kurum ve kuruluşuyla ilgisi bulunan herkesin haberdar olması sağlanmalı ve ortak bir dil oluşturulmalıdır. Ülkemizde sağlıkta kalite çalışmaları kapsamında 2008 yılında mavi kod, 2009 yılında pembe kod, 2011 yılında beyaz kod ve 2015 yılında kırmızı kodun hayata geçmesiyle birlikte 4 farklı renkli kod uygulaması başlatılmıştır.

Mavi kod; tüm dünyada aynı acil durum için aynı rengin kullanıldığı tek renkli koddur. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Genellikle oluşturulan bir çağrı sistemi aracılığıyla sağlık çalışanı tarafından verilen kod, hastanede karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında, müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

Pembe kod; sağlık kurum ve kuruluşunda bebek ya da çocuk kaçırma riski ve/veya eyleminin söz konusu olduğu durumlarda zamanında müdahale edilmesi amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur. Sağlık hizmet sunucusu kendi özgün koşulları çerçevesinde çocuk kaçırılma durumları için bir uyarı sistemi kurmaktadır. 

Beyaz kod: sağlık kurum ve kuruluşunda görevli personele yönelik şiddet riski/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına eğitimler verilmekte, beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat gerçekleştirilmektedir. Olaya maruz kalan çalışanlara ise gerekli destek sağlanmaktadır. Ardından, gerçekleşen olaylara ilişkin kayıtlar kalite yönetim birimlerine teslim edilmekte ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler yapılmaktadır. Sağlıkta Ulusal RenkliKodlarda (URK) yer alan her bir renkli kod için ayrı ortak bir numara belirlenmek suretiyle ulusal düzeyde uygulamada ortak bir dil oluşturulmuştur. 

Kırmızı Kod: sağlık kurum ve kuruluşlarında çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur. Bu kodla ilgili sağlık çalışanlarına eğitimler verilmeli, kırmızı kod uygulamasına yönelik olarak yılda en az bir kez tatbikat gerçekleştirilmelidir. 

Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlarda (URK) yer alan her bir renkli kod için bir telefon numarası belirlenmiştir. Böylece ulusal düzeyde uygulamada ortak bir dil oluşturulmuştur. 

Numaralar kodların baş harflerine uygun olarak alfabetik sırayla verilmiştir.