T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tire Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tire Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 24/09/2021

HASTA HAKLARI
Adalet ve Hakkaniyete uygun olarak faydalanma
Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir. 
Bilgi isteme
Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar.
Verilen hizmetlerle ilgili bilgilendirmeler danışma, karşılama birimleri, hasta hakları birimi ve başvurulan diğer birimler tarafından yapılır. Ayrıca internet sitesi, broşür, hasta bilgilendirme rehberi, panolar ve afişler ile de hastalar bilgilendirilir. Hasta sağlık durumu ile ilgili tüm bilgileri sözlü veya yazılı isteyebilir. Yazılı kayıtlardan güncel veya geçmiş tetkik sonuçları, tetkikin yapıldığı birim bilgi işlem biriminden talep edilebilir. Yatan hasta güncel kayıtları epikriz olarak rutin çıkış işlemleri sırasında hasta veya refakatçisine verilir. Yatan hasta geçmiş kayıtları bilgi işlem biriminden hastaya veya hasta kayıtta yakını olarak bildirdiği kişiye verilebilir. Bunun dışında ki üçüncü kişilerle bilgi paylaşılması için resmi kurumlarca talep edilmesi gerekir. 2016 yılından önceki yatan hasta kayıtları basılı dosya şeklinde olduğu için arşiv prosedürüne göre arşivden talep edilir.
Yatış süresince hastanın genel sağlık durumu ve hastalığa özgü bilgileri sadece hastanın hekimi tarafından günlük vizitler sırasında hastanın kendisine ve refakatçisine yapılır. Vizitler klinik hemşireleri eşliğinde gerçekleşir. Eğer hasta talep ederse bilgilendirme sadece kendisine yapılabilir. İki kişilik odalarda diğer hasta ve yakının duymaması gereken mahrem bir durum varsa bilgilendirme doktor odasında yapılır.
Hemşire ve diğer sağlık çalışanları, hastaya yapılan bütün işlemler (enjeksiyon, tetkik vb.) öncesi hastayı sözlü olarak bilgilendirir. Gerekirse hasta bilgilendirme dokümanlarına başvurur. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yakınları ise günde iki kere hekim ve hemşiresi tarafından hasta bakım ve tedavisi hakkında bilgilendirilir.
Ameliyathane, doğumhane ve acil müşahede deki hastaların yakınları hastalarının durumu ile ilgili bilgiyi bilgilendirme ekranlarından edinirler. Bu ekranlarda hastanın son durumu, ameliyat safhası, doğum safhası ve acil müşahedeye alınma vb. aşamaları takip edebilirler. Poliklinikler, acil servis ve kliniklerde hastanın dikkat etmesi gereken konular (coumadin kullanımı, kafa travması vb.) yazılı bilgilendirme dokümanları ile hastaya verilir. Her bilgilendirme dokümanı aynı zamanda hastaya sözlü olarak da anlatılır.
Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Ancak kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın tabip tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır. Acil vakalar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar.
Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı 
Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakları vardır. Hastalar ve hasta yakınları Sabim, Cimer, hastane web sitesi, hastane içindeki öneri şikâyet kutuları, hasta hakları birimi vasıtası ile şikâyet, öneri veya memnuniyetlerini bildirebilirler.
Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir. Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu isteme hakkı vardır.
Polikliniklerde uygulanan MHRS ile hastalar hekimlerini seçebilmektedir. Hastane web sitesinde hekimlerin branşlarını ve uzmanlık alanlarını inceleyebilirler. Herhangi bir sebeple acil servis ve acil durumlar dışında hekimini değiştirmek isteyen hasta uygun koşullar oluşmuşsa poliklinik sekreterine veya hasta hakları birimine başvurur. Bunun bilgilendirmesi hastaneye asılan afiş ve posterlerle, aynı zamanda hastane internet sitesinin kanalı ile yapılır. Yatış sırasında hekim değişikliği ise başhekimliğe sunulan dilekçe ile gerçekleşir. Bu kayıtlar başhekimlikte muhafaza edilir.
Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme
Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkânlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır. Acil ve adli vakalar ile yaşlılar ve engelliler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz. 
Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı 
Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez. 
Ötenazi Yasağı 
Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dâhil, kimsenin hayatına son verilemez.
Tıbbi Özen Gösterilmesi
Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur. 
Bilgilendirmenin Kapsamı 
Hastaya; Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, muhtemel komplikasyonları, reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri, kullanılacak ilaçların önemli özellikleri, sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği hususlarında bilgi verilir. 
Kayıtları İnceleme
Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.
Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir. Bu hak, hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve aynı veya başka kurum ve kuruluşlarda sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da kapsar.
Bilgi Vermenin Usulü
Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilir. Hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından tıbbi müdahale konusunda sözlü olarak bilgilendirilir. Bilgilendirme ve tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık meslek mensubunun farklı olmasını zorunlu kılan durumlarda, bu duruma ilişkin hastaya açıklama yapılmak suretiyle bilgilendirme yeterliliğine sahip başka bir sağlık meslek mensubu tarafından bilgilendirme yapılabilir. Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. Hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen kişilere bilgi verilir. Hasta, aynı şikâyeti ile ilgili olarak bir başka hekimden de sağlık durumu hakkında ikinci bir görüş almayı talep edebilir. Acil durumlar dışında, bilgilendirme hastaya makul süre tanınarak yapılır. Bilgilendirme uygun ortamda ve hastanın mahremiyeti korunarak yapılır. Hastanın talebi halinde yapılacak işlemin bedeline ilişkin bilgiler sağlık hizmet sunucusunun ilgili birimleri tarafından verilir.
Bilgi Verilmesi Uygun Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken haller 
Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhisin saklanması uygundur. Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir tabip tarafından ve tam bir ihtiyat içinde hastaya hissettirilebilir veya bildirilebilir. Hastanın aksi yönde bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın önceden belirlenmemesi halinde, böyle bir teşhis ailesine bildirilir. 2.16.Bilgi Verilmesini Yasaklama 
İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; kişi, sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir. Bu durumda kişinin kararı yazılı olarak alınır. Hasta, bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.
Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;
Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,
Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,
Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,
Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,
Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını kapsar.
Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.
Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır.
Hasta güvenliği prosedüründe fiziksel mahremiyet, bilgi mahremiyeti, bilişsel mahremiyet, psikolojik mahremiyet, sosyal mahremiyet başlıkları ile açıklanmıştır. Adli merciler kanalı ile hastanın bilgilerine gizlilik uygulanabilir. Ayrıca hasta başhekimliğe vereceği bir dilekçe ile sistem üzerinde ki bilgilerine erişimin sınırlamasını ve gizlenmesini isteyebilir.
Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama 
Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu ameliye, cumhuriyet savcısının talebi üzerine yapılabilir.
Bilgilerin Gizli Tutulması 
Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz.
Hastanın Rızası ve İzin 
Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde bu şart aranmaz. Kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduğu hallerde dahi, anlatılanları anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın dinlenmesi suretiyle mümkün olduğu kadar bilgilendirme sürecine ve tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılımı sağlanır.
Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanununun 346 ncı ve 487 inci maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır. Tıbbi müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış olduğu istekleri göz önüne alınır.
Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı değildir. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılarak durum kayıt altına alınır. Ancak bu durumda, mümkünse hastanın orada bulunan yakını veya kanuni temsilcisi; mümkün olmadığı takdirde de tıbbi müdahale sonrasında hastanın yakını veya kanuni temsilcisi bilgilendirilir. Ancak hastanın bilinci açıldıktan sonraki tıbbi müdahaleler için hastanın yeterliği ve ifade edebilme gücüne bağlı olarak rıza işlemlerine başvurulur.
Yatarak tedavisi tamamlanan hastaya, genel sağlık durumu, ilaçları, kontrol tarihleri diyet ve sonrasında neler yapması gerektiği gibi bilgileri içeren taburcu sonrası tedavi planı sağlık meslek mensubu tarafından sözel olarak anlatılır. Daha sonra bu tedavi planının yer aldığı epikrizin bir nüshası hastaya verilir.
Tedaviyi Reddetme ve Durdurma 
Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir. Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılamaz.
Rıza Formu 
Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarılarak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza formu iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine verilir. Acil durumlarda tıbbi müdahalenin hasta tarafından kabul edilmemesi durumunda, bu beyan imzalı olarak alınır, imzadan imtina etmesi halinde durum tutanak altına alınır. Rıza formu bilgilendirmeyi yapan ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından imzalanır. Verilen bilgilerin doğruluğundan ilgili sağlık meslek mensubu sorumludur. Rıza formları arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza edilir.
Organ ve Doku Alınmasında Rıza 
18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz. Bu şartları tamam olanlardan teşhis, tedavi ve bilimsel amaçlar ile organ veya doku alınması, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesinde öngörülen yazılı şekil şartına tabidir. Ölüden organ ve doku alınma hususunda 2238 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi hükümleri saklıdır.
Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi
İlgilinin rızası mevcut olsun veya olmasın, Bakanlık tarafından tespit edilmiş olanlar dışındaki ilaç ve araçlar aile planlaması hizmetlerinde kullanılamaz. Gebeliğin sona erdirilmesi, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile öngörülen şartlara tabidir. Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde, hastanın rızası ile evli ise eşinin de rızası gereklidir.
Güvenliğin Sağlanması 
Sağlık hizmeti alırken, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı bulunur. Bu sebeple hastanede özel güvenlik hizmet vermekte, ayrıca hastane polisi bulunmaktadır. Hastanenin mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde tüm alanları kamera ile 24 saat izlenmekte ve görüntüler geriye dönük kayıt altında tutulmaktadır. Güvenlik ihlallerine çabuk müdahale için renkli kodlar hastanede uygulanmaktadır. Hasta güvenliği komitesi ve istenmeyen olay bildirim sistemi ile yaşanan ve ramak kala hasta güvenliği olayları değerlendirilir ve iyileştirme çalışmaları yapılır.
Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma
Hastaların dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için hastane giriş katında ibadethane konumlandırılmıştır. Bunun dışında her serviste ibadet kitleri bulundurulmaktadır. Ayrıca Hristiyan ve Yahudi hastalar için hasta hakları biriminde İncil ve Tevrat bulunmaktadır. Talep eden hastalar hasta hakları birimine yönlendirilmektedir. Yaşam sonu hizmetleri kapsamında farklı dinlerin talepleri diyanet işleri ile koordinasyon sağlanarak karşılanır.
İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi
Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Hastalara en iyi şekilde hizmet verebilmek için eğitim birimi tarafından düzenlenen veya online olarak alınan yıllık eğitimlere bütün personelin katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç halinde dışarıdan eğitimci davet edilmektedir.  Hastaların başvuruları hasta hakları birimi tarafından kayıt altında tutulmaktadır. Online gelen başvurular ise yine online olarak saklanmaktadır. Hasta başvurusunun değerlendirilmesinden sonra ilgili personel için verilen karar hem resmi yazı hem de sözlü olarak kendisine verilmektedir.
Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma
Serviste yatan hastalar için hafta içi ve hafta sonu saat 18:00-19:00 arası mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde hekiminde uygun görmesi ile ziyaretçi kabul edilir. Covid tedbirleri ve palyatif ünitelerine ziyaretçi kabul edilmez. Yoğun bakım hastayla ilgili bilgi doktordan edinebilirler. Yatan hasta birimlerine çocuk kabul edilmemektedir. Klinikte yatan hastalar 1 refakatçi bulundurabilir. Refakatçisi bulunmayan ve refakat ihtiyacı olan bakıma muhtaç hastalar için hasta hakları biriminden refakatçi talep edilir. Hasta bakım ekibi olarak belirlenmiş çalışanlardan biri hastanın bakımı için görevlendirilir. Hastanın yatışı süresince refakatçinin yapabileceği ihtiyaçları karşılanır. Mesai saatleri dışında refakatçi talebi süpervizöre bildirilir.

SORUMLULUKLAR
Hastanın Uyması Gereken Kurallar 

Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:
Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.