İdari Birimler

İş Sağlığı Güvenliği Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz İş Sağlığı ve Güvenliği birimi B Blok 2. Katta hizmet vermektedir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
1.Çalışma ortamı ile ilgili sorunların saptanmasında ve önceliklerin belirlenmesi konusunda diğer iş sağlığı hizmet ekibi üyeler ile birlikte çalışmalar yürütür.
2.Sağlıklı ve güvenli bir işyeri sağlamak için, işverenin de katılımını sağlayarak gözlem yapar ve çalışan sağlığını tehdit eden riskleri saptar.
3.İşçi ve ailelerinin sağlık sorunlarını çözmede, gereksinimlerini karşılamada onlara rehberlik eder.
4.İşyeri çalışanlarının sosyo-demografik, öz/soy geçmiş özellikleri, çalışma yaşamı ile ilgili özellikleri sağlık düzeyleri hakkında bilgi toplar ve bunların kayıtlarını tutar.
5.Çalıştığı işyerinde yapılan iş, iş süreçleri ve yönetim özellikleri ile ilgili bilgi toplayarak çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlike ve riskleri belirler. Yapılan işin niteliğine göre işe giriş ve periyodik muayeneleri işyeri hekimi ile birlikte planlar ve yapar. Elde edilen verilerle hasta ve sağlam bireyleri ayırarak, herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik ve tedavi için sevk eder.
6.İşyeri ortamının etkisi ile oluşan sağlık sorunlarında alınacak önlemler konusunda öneride bulunur ve bu önerilerin uygulanmasını sağlar.
7.Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır.
8.İşyeri sağlık birimine başvuranların sağlık muayenelerinin yapılmasına yardım eder, hekim tarafından reçete edilen ilaçları uygular.
9.İşe bağlı olan ya da olmayan kazaların önlenmesi için diğer iş sağlığı hizmet ekibi üyeleri ile birlikte koordineli çalışır.
10.Meslek hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve izlemi ile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir.
11.Çalışanların ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık programları düzenler.
12.Beslenme ve kilo kontrolü, düzenli egzersiz, Stres yönetimi, Sigara bırakma gibi sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik olarak sağlığı geliştirme programları planlar, uygular ve değerlendirir.
13.İşyerinde oluşan küçük yaralanma ve hastalıklarda ilk müdahaleyi yapar, İşyerinin özelliğine göre uygun ilk yardım ünitesini ve malzemelerinin teminini ve kullanıma hazır olmasını sağlar.
14.İşyerinde çalışanlardan ilk yardım grubu oluşturur ve bu gruba ilk yardım anında yapılacaklar konusunda eğitim verir.
15.Çevre koşullarının düzeltilmesi için diğer ekip üyeleri ile işbirliği yapar, çevrede zararlı olabilecek maddelerden numune alır, çalışma çevresinde sağlığı bozan faktörleri saptar ve gerekli önlemleri alır.
16.İşyerinde çalışan kronik hastalıklı bireylerin bakımı ile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir.
17.İş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle iş birliği halinde çalışmalar yapar.
18.İşyerine bağlı kreş ve anaokulunun sağlık kontrolünü yapar.
19.İşyeri yemekhanesinde görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
20.İşyeri sağlık güvenlik kurullarının etkin üyesi olarak toplantılara katılır.
21.İşyeri sağlık biriminin çalışmaları ile ilgili istatistikleri oluşturur ve ilgili birimlere rapor eder.
22.Çalışanların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik konularda araştırmalar planlar, sonuçlarını raporlandırır.
23.Sağlık merkezinde kütüphane oluşturulmasını destekler.
24.İş yerinde çalışan gebe ve emzikli kadınların izlenmesi ve zararlı maddelerden korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
25.Çalışmalarında etik ilkeleri gözetir ve çalışanın haklarını korur.
26.İş sağlığı hemşiresi olmak isteyen öğrenci hemşirelerin uygulama eğitimlerini destekler.
Bilgilendirme
HAFİFE ALMAYIN!
Kesici delici alet yaralanmaları, 
Kan ve vücut sıvıları ile temas,
Hasta veya hasta yakını tarafından uygulanan sözel ve fiziksel şiddet, düşme, vd. maruz kaldığınız ya da tanıklık ettiğiniz olaylarda iş kazası bildirimlerinin yapılması için; 3 iş günü içerisinde mutlaka iş sağlığı ve güvenliği birimini bilgilendiriniz. 
BİLDİRMEK SİZİN DE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZDÜR!
İş kazası sonrasında İşveren, iş kazasından sonraki 3 iş günü içerisinde bu kazayı SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. Çalışan da geçirdiği iş kazasından işvereni haberdar etmekle yükümlüdür. Bu nedenle iş sağlığı birimini bilgilendirmeyi unutmayınız.
Çalıştığınız hastane ya da bir başka sağlık kurumundan aldığınız raporların (iş kazası, heyet, hastalık vd.) bir nüshasının hastane personel işleri birimine teslim edilmesi çalışanların yükümlülükleri arasındadır.
Ayrıca rapor bitiminde işe başlayış günü mutlaka iş sağlığı birimine başvurunuz.
SAĞLIK GÖZETİMİ SİZİ KORUR!
1) İşe girişlerde,
2) İş değişikliğinde,
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık raporları sonucunda işe dönüşlerde 
4) Çok tehlikeli işyerlerinde yılda en az bir kez planlanan tarihlerde sağlık gözetimini (PERİYODİK MUAYENE) yaptırmak çalışanların yükümlülükleri arasındadır.
PERİYODİK MUAYENELER MESLEK HASTALIĞINI ÖNLER!
Kesici- delici alet yaralanması sonrası ya da kan ve vücut sıvıları ile temas sonrası sizin için planlanan tarihlerde tetkik vermeniz meslek hastalıklarının takip ve önlenmesinde kilit noktadır. Aynı şekilde sizin için hazırlanan bağışıklama programını aksatmayınız.
PERİYODİK MUAYENE YASAL ZORUNLULUKTUR!
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanun kapsamında periyodik muayenelerin yaptırılması işverenin yükümlülükleri arasında olduğundan, çalışan tarafından tedavi ve tetkik red formunun doldurulması yasal hak oluşturmaz ve yönetici ilgili para cezasını çalışana rücu etme hakkına sahiptir.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ İÇ HAT TELEFONU

İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu ve Birim Çalışanı0(232) 512 15 22 - 2628