İdari Birimler

Mutemetlik Maaş Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz mutemetlik maaş birimi F Blok zemin katta hizmet vermektedir.
MUTEMETLİK / MAAŞ BİRİMİ TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
1-Hastane personelinin maaşlarını hazırlar.
2-Tayin olan personelin maaş nakil, tasarruf icmali, aylık dökümanlarını verir. Yolluk evraklarını hazırlar.
3-Tasarruf evraklarını inceler ve bilgisayara kaydını yapar.
4-Emekli olan personelin tasarruf ve yolluk evraklarını hazırlar.
5-Vergi iadelerini hazırlar.
6-Terfileri hazırlar.
7-Ek bordroları hazırlar.
8-Aylık maaş bordrolarını Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğünün bilgi işlem merkezine kaydeder.
9-Eksik olan evrakları ilgili yerlerden temin eder.
10-Gerekli yazışmaları yapar.
11-Ek maaşları Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğünden personelin hesabına geçirtir.
12-Yazışmaların geçikmesi sebebiyle şehven tahakkuk ettirilen maaşları ve varsa diğer fazla ödemeleri Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğüne makbuz karşılığı iade eder.
13-Kişilerin icra, ikraz, askerlik borçlanması ve diğer şahıs borçlarını bordro üzerinden takip eder.
14-Yıl sonunda part time ve eşi serbest çalışan personellerin yıllık dökümanını hazırlayıp elden verir.
15-Personel ilaç katılım bedellerini maaş bordrosundan kesilmesi işlemini yapar.
16-Baştabip ve hastane müdürünün vermiş olduğu ek görevleri yapar.
YETKİLER
Çalışanların mali işlerini düzenleyerek hastane yönetiminin onayına sunmak.
MUTEMETLİK / MAAŞ BİRİMİ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI

Mutemetlik / maaş birimi sorumlusu ve birim çalışanları
    0 (232) 512 15 22 - 2210