İdari Birimler

Enfeksiyon Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz Enfeksiyon Birimi H Blok 1. Katta hizmet vermektedir. 
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
1-Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarından kültür sonuçlarını izler, günlük klinik ziyaretler yaparak ilgili hastaları değerlendirir, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptar, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 
2-Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutar, düzenli olarak gözden geçirir, belirli periyodlarla yorumlar, komite ve hastane yönetimine raporlar. 
3-Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirler ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirir. 
4-Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılır. 
5-En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirir. 
6-Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletir, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlar. 
7-Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır. 
8-Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izler. 
9-Yataklı tedavi kurumu çalışanlarına hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim verir. 
10-Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile bunlara ilişkin sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile iletişim kurar ve değerlendirme yapar. 
11-Hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerinde etkisini izleyerek, sonuç ve değerlendirmelerine ilişkin komite üyeleriyle birlikte çalışmalar yapar. 
12-Enfeksiyon kontrolü kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu hemşirelerle işbirliği yapar. 
13-İzolasyon yöntem ve uygulamaları konusunda danışmanlık yapar ve önerilerde bulunur. 
14-Hastanenin enfeksiyon riski oluşturabilecek bütün birimlerine (çamaşırhane, morg, mutfak, atık deposu vb.) enfeksiyon kontrol uygulamaları ile ilgili danışmanlık yapar, izlenecek politika ve prosedürlerin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına katılır. 
15-Enfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane politikalarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek, sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne ilişkin bilgi verir, izler ve gerekli birimlerle işbirliği yapar. 
16-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen enfeksiyon kontrolü ile ilgili kayıtlı ve istatistikleri tutar, göstergeleri takip eder. 
17-Enfeksiyon kontrol ekibi ile birlikte personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunur. 
18-Hizmet içi eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur ve her düzeydeki çalışanların hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 
19-Mesleki gelişimi için seminer, kongre, toplantı ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder ve yayın geliştirir.
20-Enfeksiyon kontrolü ile ilgili araştırma yapar ve yapılan araştırmalara katkıda bulunur. 
21-Üç ayda bir sürveyans çalışmalarını değerlendirir, yorumlar, komite ve hastane yönetimine raporlar. 
22-Antibiyotik direnç durumlarını takip eder, komite ve hastane yönetimine raporlar.
23-Uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde görev alır, komite ile birlikte antisepsi-dezenfeksiyon-sterilizasyon konularında standart oluşturulmasına katkı sağlar ve bu konuda gerekli eğitimleri verir. 
24-Öğrenci hemşireleri eğitimlerine katkıda bulunur. 
25-Atıkların kaynağında ayrıştırılması, toplanması, taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon kontrolü açısından izler. 
26-Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan enfeksiyonlara yol açabilecek durumları kayıt altına alır ve komiteye bildirir. 
27-El Hijyeni uyum gözlemini yapar. Belirlenen periyotlar halinde El Hijyeni gözlemlerine ilişkin rapor hazırlar ve hazırladığı raporu hastane yönetimi ve tüm çalışanlarla paylaşır. 
YETKİLER
Hastayı izole etme kararını uygulatma yetkisi vardır.
Çalıştığı bölümü ve diğer birimleri enfeksiyon kontrolü açısından kontrol yetkisi vardır.
İzin verme yetkisi yoktur.
İşe alma yetkisi yoktur. 
İşten çıkarma yetkisi yoktur.         
Uygun olmayan ürüne karar verme ve bildirme yetkisi vardır.
Düzeltici önleyici faaliyetleri başlatma yetkisi vardır.
Eğitim planlama ve verme yetkisi vardır.
Doküman üzerinde değişiklik yapma ve talep etme yetkisi vardır.
Yönetimi gözden geçirme toplantılarına çağrılması durumunda katılır.
Enfeksiyon kontrol komitesini göreve çağırma yetkisi vardır.
ENFEKSİYON BİRİMİ İÇ HAT TELEFONU
Enfeksiyon Birimi Hemşireleri             0 (232) 512 15 22 - 2305