İdari Birimler

Eğitim Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz Eğitim Birimi G Blok 2. Katta hizmet vermektedir.
EĞİTİM BİRİMİ TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
1-Hemşirelik hizmetlerinin amaç ve felsefesi doğrultusunda, hastanede çalışan hemşire-ebe ve sağlık memurlarının gereksinimlerine uygun olacak şekilde hizmet içi eğitim programlarını planlar, yürütür ve değerlendirir.
2-Hastanede göreve başlayan tüm hemşire, ebe ve sağlık memurlarının genel oryantasyon eğitimlerini planlar, yürütür ve değerlendirir; genel oryantasyon eğitimi sonrası birim oryantasyon eğitimlerini yaparak ve kurum prosedürleri ile belirlenmiş değerlendirme araçlarını kullanarak birime uyumlarını takip eder.
3-Hizmet içi eğitim planlarını oluştururken bilimsel gelişme ve yenilikleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve Süpervizör hemşireler tarafından iletilen gereksinimleri, önemli gün ve haftaları göz önünde bulundurur.
4-Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli hallerde ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapar, eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemelerin kontrolünü sağlar.
5-Hizmet içi eğitim planlarının ve programlarının kurum prosedür ve olanakları doğrultusunda mevcut iletişim araçlarını kullanarak duyurulmasını ve çalışanların haberdar olmasını sağlar.
6-Hastanede yapılan diğer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olur. Hemşirelerin birim bazında hazırlanan hizmet içi eğitim planlarının oluşturulmasında sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimleri ile ilgili önerilerde bulunur.
7-Hizmet içi eğitim ve genel oryantasyon eğitimine katılanlara ait kayıtların tutulmasını sağlar ve takibini yapar. Gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ait bilgileri, her ayın ilk haftası içinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne rapor olarak sunar ve verileri İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderir.
8-Gerçekleştirilen eğitim programlarını değerlendirir ve sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapar, belirlenen eksikliklere göre eğitim planlar.
9-Eğitim değerlendirmeleri sonucunda elde edilen katılım sonuçlarını Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile paylaşır ve kurum olanakları ve prosedürleri doğrultusunda ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katılım/teşekkür belgesi vb.) geliştirmeye çalışır.
10-Mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için kongre, sempozyum, workshop vb. etkinliklere katılır. Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.
11-Hemşirelik hizmetlerinin ve hasta bakımının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapar ve projeler geliştirir. Gerçekleştirilen araştırma ve proje sonuçlarının klinik uygulamaya yansımasını sağlar. Hemşirelik alanında bilimsel araştırma ve çalışma yapmak isteyen hemşire, ebe ve sağlık memurlarına rehberlik eder.
12-Güncel ve mesleki yayınları izler, meslektaşlarını gelişme ve yeniliklerle ilgili bilgilendirir. Bilgi ve becerileri arttırmak amacıyla hemşire, ebe ve sağlık memurlarının kurum dışında düzenlenen kurs, kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılımını teşvik eder.
13-Hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık vb. hazırlar, hasta ve hasta yakınlarının eğitimine katkıda bulunur.
14-Hastalara verilen hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik aktivitelerine yönelik standart, politika, hedeflerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar.
15-Kliniklerde hastalara verilen hemşirelik bakımını değerlendirmek üzere düzenli olarak ziyaret eder, hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları gözden geçirir, verilen bakımı gözler ve değerlendirir; tespit edilen eksik ve hataların giderilmesine yönelik gerekli eğitimleri planlar, uygular ve değerlendirir.
16-Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.
17-Oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
YETKİLER
Eğitim işlerinin tamamını yürütmekle yetkilidir.
EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI DÂHİLİ TELEFON NUMARALARI

Eğitim Birimi Sorumlusu ve Birim Çalışanı         
0 (232) 512 15 22 - 2472